Pravidlá súťaže – Valentín | 02.02.2022

Pravidlá súťaže

„ LeTorri – Valentínsky voucher“
Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „LeTorri – Valentínsky voucher“ (ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, prípadne zastúpeného usporiadateľom, pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, budú upravené pravidlá súťaže zverejnené na adrese letorri.sk.

  1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže

Usporiadateľom súťaže, tj. osobou vykonávajúcou organizačné, administratívne a prípadne technické kroky v súťaži podľa inštrukcií objednávateľa, je spoločnosť

MultiBusiness, s.r.o., IČO: 47098775, IČ DPH: SK2023740697, Pod Vtáčnikom 13896/5 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len „usporiadateľ“).

Technický servis súťaže zaisťuje:

MultiBusiness, s.r.o.,
IČO: 47098775,
IČ DPH: SK2023740697,
Pod Vtáčnikom 13896/5 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len „usporiadateľ“).

Objednávateľom súťaže, tj. osobou, ktorá formálne súťaž organizuje a rozhoduje o nej a o jej priebehu, je spoločnosť

Torris s.r.o., Bajkalská 9/A Bratislava, 831 04, IČO: 51878810, D IČ: 2120818040,
IČ DPH: SK2120818040

ďalej len „objednávateľ“).

  1. Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období odo dňa 2. 2. 2022 16:00:00 hod. do dňa 12. 2. 2022 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“).
Súťaž bude realizovaná v 1 súťažnom kole. Súťažný deň začína 2. 2. 2022 16:00:00 hod. a končí 12. 2. 2022 o 23:59.59 hod.

  1. Komu je súťaž určená?

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo nesvojprávne osoby sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sú povinné kedykoľvek na výzvu usporiadateľa predložiť v písomnej podobe. Nie je určená osobám v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi či objednávateľovi, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, ak niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb bude v súťaži vylosovaná ako výherca, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

  1. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že:
1.splní podmienky účasti v súťaži uvedené najmä v článku 3 vyššie; a potvrdí
• súhlas s pravidlami tejto súťaže, a
• že berie na vedomie a je uzrozumený so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 8. týchto Pravidiel,
2. Dátum doručenia súťažného vstupu je rozhodujúci pre zaradenie súťažného vstupu do žrebovania, a teda aj
vyhodnotenie súťaže.
3. Výhru nie je možné kombinovať s inými zľavami.
4. Výhru je možné uplatniť len pri konzumácii v reštaurácii.

  1. Mechanika súťaže

Súťaž prebieha súčasne na Instagrame @letorripizzapasta.
Výhercom sa stane len ten súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom súťaže podľa vyššie uvedených pravidiel a zároveň úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami (ďalej len jednotlivo ako „výherca“, spoločne ako „výhercovia“).

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže. Výherca bude vyhlásený najneskôr do konca piateho pracovného dňa nasledujúceho po skončení príslušného herného kola, za podmienky, že splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

V prípade, ak nesplní niektorý z vyžrebovaných súťažiacich všetky podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený, teda sa nestane výhercom, potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

  1. Výhra v súťaži

Výhra:
Valentínsky voucher v hodnote 50€.

Valentínsky voucher je možné uplatniť do 28. 2. 2022 v reštaurácii LeTorri.

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nezodpovedajú za technické ťažkosti správcu siete.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než aká je objednávateľom súťaže stanovená.

  1. Oznámenie a odovzdanie výhier

Vylosovaní súťažiaci budú o svojom vylosovaní informovaní komentárom a správou na Instagrame, kde im bude zároveň zaslaná výhra, a to do jedného pracovného dňa od vylosovania (správa o vylosovaní ďalej súhrnne len ako „výherná správa“). V prípade, ak výherca výhru neprevezme, prepadá výhra bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre či (ne)doručenie odpovede na výhernú správu. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie zodpovednosť za škodu či ujmu vzniknutú používaním výhry.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne. v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

  1. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel (tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, objednávateľa aj technického správcu súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a v prípade odoslania odpovede na výhernú správu takisto v rozsahu uvedenom v čl. 7 pravidiel. Osobné údaje budú použité výlučne na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenie, a to na dobu trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 90 dní potom z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov objednávateľa archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 3 rokov. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je objednávateľ a spracovateľom usporiadateľ a technický správca. Právnym základom spracovania osobných údajov je teda nevyhnutnosť splnenia zmluvy a oprávnený záujem správcu.

Každý súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:
• právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
• právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
• právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne,
• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
• právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk v prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je povinné. V prípade, ak fyzická osoba svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytne, nie je možné vykonať registráciu do súťaže a/alebo doručenie prípadnej výhry.

Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený využiť v súlade so z. č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne krstné meno a obec, v ktorej je doručovacia adresa výhercu, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch objednávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem objednávateľa spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej objednávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, iba ak by to umožňovali právne predpisy.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv objednávateľom, ako správcom osobných údajov, sa môže súťažiaci obrátiť na objednávateľa cez kontaktný formulár na webových stránkach http://www.danone.sk/gdprochrana.html Objednávateľ ustanovil osobu poverenca pre ochranu osobných údajov. Na tejto adrese môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať k objednávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať podnet. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či (upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže. Zmeny pravidiel budú vykonávané prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na súťažnom webe.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa či objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.

Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí alebo bez zavinenia na strane usporiadateľa, technického správcu, objednávateľa, doručiť na výhercom uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a prepadá táto výhra objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade, ak sa výhercovi nepodarí bez neprimeraných ťažkostí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu ani v lehote 3 týždňov po výzve o dodaní doručovacej adresy e-mailom, na ktorý výherca neodpovedal, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry (ktorá prepadá v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát akýmikoľvek inými elektronickými prostriedkami. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

V Bratislave dňa 2. 2. 2022